Uttal - Pronunciation  Kort grammatik - Breve grammatica 

Ordbildning - Construction de parolas

Textprov - Textos de proba


 

I. Prefix (förstavelser) 

ab­ från, bort­ ( abs­ framför c och t , framför v) : ab-rupte tvärt (avbruten); abs-tinentia
 
avhållsamhet; a-verter bortvända. 

ad­ till, vid: ad-vocato tillkallad. Ad­ assimileras oftast totalt till följ. konsonant, som alltså fördubblas:
  at-traher tilldraga, al-luder anspela. 

con­ 1. med, samman: con-spiration sammansvärjning; före b och p com­: com-poner sammanställa;
 före l col­: col-laborar; före r cor­ : cor-recte helt rätt; före h och vokal co­ , särskilt delaktighet,
 kamratskap: co-hereditario medarvinge, co-idealista meningsfrände. 2. förstärkande: cor-roder fräta
 sönder, rosta. 

de­ av, från, ned: de-struer förstöra, nedbryta 

dis­ 1. motsats: dis-harmonic missljudande 2. isär: dis-tribuer sprida, utdela. 

ex­ ut /ur/: ex-porto utförsel; före tonande konsonant : e-migrar utvandra; före f ef­ : ef-flue-ntia
 
utflöde. 

extra­ utanför: extra-terr-estre utomjordisk. 

extro­ utåt: extro-vertite utåtvänd. 

in­ 1. motsats: in-official utanför ämbetet, in-san sjuklig. 2. i, in i: in.vader invadera. 

inter­ mellan: inter-stellar mellan stjärnorna. 

intra­ inuti, inom: intra-cellul-ar. 

intro­ in i, inåt: intro-duction inledning. 

mis­
fel: mis-usar missbruka. 

per­ genom, fullständigt: per-forar genomborra. 

post­ efter: post-ludio efterspel. 

pre­ före: pre-historic förhistorisk.
 
pro­ fram: pro-ducer frambringa. 

re­ åter: re-flecter återkasta. 

retro­ tillbaka: retro-gradar dra sig tillbaka. 

sub­ under: sub-marin underhavs­. 

super­ över: super-natur-al övernaturlig. 

 

II. Suffix (efterstavelser) 

1. Avledning från ordstammen. 
­abile ( ­ i bile vid verb på ­ir, ­er) 1. som kan ...­s: formabile formbar, audibile hörbar. 2. som är värd
  att ...­s: honorabile hedervärd. 

­ada 1. fortgående verksamhet: cavalcada ridande. 2. produkt: limonada fruktläskedryck. 3. serie, rad:
  colonnada pelargång. 

­age 1. samling: foliage bladverk (folio blad). 2. handling: ancorage ankring(s/avgift). 

­al allmän adjektivändelse: central, natural ; efter ord på ­l användes varianten ­ar : regular, popular

­alia skräp, oordnad samling: ferro järn, ferralia järnskrot, papiralia pappersavfall. 

­ano, ­iano 1. anhängare till: lutherano , 2. invånare: italiano.
 
­ar direkt verbbildning: telephonar, armar

­ari hörande till: legendari, revolutionari.
 

­ario 1. efter egenskap eller ämbete benämnd person: bibliothecario, secretario. 2. samling: herbario
 
växtsamling, vocabulario ordbok; grekisk synonym ­ theca : cartotheca, discotheca.
 
­astr/o,­a 1. ringaktning: poetastro versklåpare, medicastro kvacksalvare. 2. styv(son etc.): filio, filiastro. 

­ata mängd: bucca mun, buccata (en) munfull. 

­ato stånd, ämbete: consulato, celibato, professorato. 

­eria affärslokal och ­rörelse: barberia raksalong, lacteria mejeri, äv. karaktärsdrag, ­yttringar, diaboleria
 
fanstyg. 

­ero en som arbetar med, särskilt yrkesmässigt: instrumentero instrumentmakare, vitrero glasmästare. 

­esc likhet: gigante jätte, gigantesc jättestor. 

­ese invånare i: chinese

­essa 1. tillstånd, pregnant egenskap: politessa hövlighet, tristessa tråkighet. 2. femininbildning:
  baronessa, contessa, tigressa.
 
­ett­ diminutiv: opera-operetta, clarino-clarinetto, disco-dischetto, belle vacker, bellette näpen, täck. 

­ia 1. tillstånd, förhållande: felice-felicia lycka. 2. med presens particip, egenskap: tolerantia, differentia,
  existentia. 

­ia betydelse som föregående, men mest i tekniska sammansättningar i förening med grekiska ordstammar,
 (vetenskaper    och sjukdomar): geologia, anatomia, epilepsia, diphteria, pneumonia ; jurisdiktion:
  abbate-abbatia,  monarcha-monarchia.
 
­ic som är sådan: phantastic, electric, plastic (mest på grekiska ord, sv. ­isk). 

­ide tim-ide blyg, räddhågad. 

­iera behållare, plats för: sucro socker, sucriera sockerskål. 

­iero träd, bärande eller producerande: am a ndola mandel, amandoliero mandelträd. 

­ificar göra till: rect-ificar räta, rätta.

­il adj.: viril manlig. 

­in härledande sig från: femina kvinna, feminin kvinnlig, crystallin av kristall. 

­isar göra till: modernisar, pulverisar; äv. tekniskt hehandla: galvanisar, electrisar.

­ismo riktning, tendens: nationalismo, socialismo. 

­ista 1. anhängare av en ­ism: socialista. 2. utövare av något konstnärligt, tekniskt: pianista, machinista.
  Även adjektivisk användning (sv. ­istisk): tendentias inflationista inflationistiska tendenser. 

­itate 1. egenskap, ­itet: nationalitate, regularitate, qualitate, inflammabilitate, formalitate. 2. synonym:
 -itude: certe säker, certitude säkerhet, latitude, longitude. 

­mento handling, vanl. av kortare varaktighet samt resultatet därav: experimento, fundamento, lanceamento.

­nde/o som skall, bör ...s: examinando 

­or tillstånd: rigor stelhet. 

­ose rik på: musculose, voluminose. 2. Avledning från perfekt particip. 

­ion handlingen eller resultatet av att ...­a: organisation, ventilation, construction, innovation.

­ive så verkande, som kan: decorative, definitive, explosive, productive, tentative. 

­or den/det som ...­r: administrator, curator, auditor, separator, transformator. 

­ori hörande till en handling eller dess utövare: obligatori obligatorisk, transitori övergångs­. 

­orio plats där man ...­r, eller människorna där: laboratorio, sanatorio, auditorio. 

­ura resultat, konkretiserad handling: signatura, sculptura, scriptura