Stadgar för Svenska Sällskapet för Interlingua
antagna vid årsmötet 2000

§ 1. Syfte
Svenska Sällskapet för Interlingua (Societate Svedese pro Interlingua) har till ändamål 
- att sprida kännedom om det internationella språket Interlingua och dess värde för detinternationella samarbetet
- att för dessa syften samarbeta med andra motsvarande nationella organisationer och med det gemensamma
samarbetsorganet Union Mundial pro Interlingua
- att ordna kurser i interlingua
- att underlätta interlinguastudier genom att ge ut eller stödja utgivande av läro- och ordböcker
- att stå till tjänst med information om interlingua
 
§ 2. Medlemskap
Var och en som förklarar sig stödja Sällskapets syfte kan bli medlem genom att betala medlemsavgift. Årsmötet fastställer årsavgiftens storlek för olika kategorier t.ex. helbetalande och familje- medlemmar utan egen tidningsprenumeration. Medlem som på ett eller annat sätt skadar sällskapets syfte kan uteslutas genom beslut av styrelse.
 
§ 3. Styrelse och förvaltning
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsen fördelar själv arbetet mellan sina ledamöter. Styrelsen väljs för två år av årsmötet. Mindre frågor såsom utformning av informationsmaterial i föreningens namn eller mindre utgifter kan beslutas av ordförande, sekreteraren och kassören gemensamt.
 
§ 4. Revision
Revision av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper verkställes genom två revisorer, valda av årsmötet. Räkenskaperna följer kalenderåret. Den sista februari skall räkenskaperna vara avslutade och revisionen skall vara avslutad senast den sista april.

§ 5. Möten
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte. Kallelsen skall tillställas samtliga medlemmar minst 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet behandlas följande frågor:
a. styrelsens och revisorernas berättelser
b. ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
c. antagande av verksamhetsplan för året
d. val av styrelse och revisorer om detta är aktuellt (se §3)
e. övriga frågor.
 
Extra årsmöte hålles antingen på kallelse av styrelsen eller på begäran av revisorerna eller om 1/4 av medlemmarna så begär.
 
§ 6. Allmänna bestämmelser.
Vid omröstning har varje medlem en röst. Beslut fattas genom enkel majoritet, utom vad gäller stadgeändring eller sällskapets upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  Omröstning i personval skall vara sluten då det finns mer än en kandidat per plats att välja till. Vid lika röstetal i sådan omröstning avgör lotten.
 
För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut på årsmöte med minst 2/3 majoritet. För sällskapets upplösning fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande  årsmöten, varav en skall ske på ordinarie årsmöte. I sådant fall beslutas vid den sista omröstningen över disposition av sällskapets tillgångar. Sällskapets tillgångar får inte
fördelas bland medlemmarna.