Miniordlista

    A   B   C   D  E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z  

a till, vid; att (+ inf.) ab från, bort från abandonar överge, lämna abassar sänka abbreviar förkorta abonar se prenumerera absente frånvarande absolute absolut absurde orimlig abundante ymnig, riklig accelerar påskynda accender tända accento betoning(stecken) acceptar antaga, godtaga accidente olyckshändelse accompaniar åtfölja de accordo överens accostumar vänja accrescer tillväxa, öka accusar anklaga acido syra aciero stål action handling active verksam acto (enstaka) handling actual aktuell acute skarp; akut adaptar anpassa adder lägga till addormir se somna adjunger ansluta adjuta hjälp admirar beundra admitter tillåta, tillstå admoner uppmana adoptar anta; tillvälja adorar tillbe adresse adress adulto vuxen (person) advertir (för)varna advocar tillkalla aere luft affaire angelägenhet affamar svälta ut affection tillgivenhet affin släktskap gm gifte affirmar bekräfta; påstå ager (act­) handla agitar uppröra agradabile angenäm, trevlig aggrandir förstora agulia nål al = a+le till + bestämd artikel ala vinge alacre hurtig, ivrig albergo pensionat; härbärge alcun, alicun någon alimento livsmedel alque, alique något allegre glad, munter alora då (adv.) alte hög (adj.) altere annan altitude höjd in alto upp amabile älskvärd amar älska amar (adj.) bitter ambe/s/ båda, bägge ambiente omgivning; miljö ambir omge; gå runt (ngt.) ambular vandra amical vän(skap)lig amico vän amonta belopp amor kärlek amusar roa ancian gammal; f.d. ancora ännu anello ring angulo hörn(a) anima själ animal djur anno år annual årlig annuncio annons, tillkännagivande anque [angke] också ansa handtag; öra (på kopp) ante före, framför antea förut, innan anterior främre antique antik anxie ängslig; angelägen aperir öppna aperte öppen apparato apparat apparer framträda; visa sig appartamento lägenhet appellar kalla, benämna appender hänga (upp, på) appertiner tillhöra appetito aptit appoio stöd apportar hämta; bära fram appreciar uppskatta apprender lära sig approbar gilla, godkänna  approchar [sh] närma apte lämplig apud bredvid aqua vatten arbore träd arco båge arder glöda ardor glöd area yta, område argento silver argilla lera arma vapen armea armé arrangiar [dj] anordna arrivar anlända arrivata ankomst arte konst articulo artikel artificial konstgjord ascender gå uppför/uppåt ascoltar lyssna asino åsna assatis ganska assecurar försäkra assi så, sålunda association (riks)förbund atroce ohygglig, grym attacco angrepp, anfall attachar [sh] fästa vid attender vänta på attention uppmärksamhet attentive uppmärksam atterrar landa attinger attractive tilldragande attraher dra till sig audir höra augmentar öka aure öra auro guld auto(mobile) bil autor författare autoritate myndighet auxiliar hjälp­; hjälpa avantage [dj] fördel avante framför avantiar avancera avar girig ave fågel aventura äventyr averter (avers­) vända bort avion flygplan
baca bär (subst.) bagage [dj] bagage balancia våg; balans balla boll ballon ballong banca bank banco bänk banda band bandiera fana; flagga baniar (se) bada banio bad barra stång barriera hinder base bas, grund basic grundläggande basio kyss bassar sänka basse låg a basso ner in basso /där/nere baston stav; pinne battalia strid; slag batter slå belle vacker beltate skönhet ben väl, bra benque [benke] fastän beneficio fördel, förmån berillos glasögon biber dricka biberage [dj] dryck bicyclo cykel billet sedel; biljett blanc vit blasmo klander blasphemar svära; häda blau blå bloco block blonde blond bobina spole bomba bomb bon god bordo kant; (skepps)bord botta stövel bottilia flaska bracio arm branca gren; bransch brave modig; rejäl breve kort(fattad) bricca tegelsten brillar glänsa brossa borste brun brun bucca mun bullir koka, sjuda bureau [byrå] kontor burla skämt button knapp (subst.) butyro smör
cabana hydda cader falla cadita fall calcar sparka; trampa calcea strumpa calceones underbyxor calcetta socka calcular beräkna calefacer uppvärma calefaction uppvärmning calide varm calma lugn (subst.) calme lugn (adj.) calor värme cambio växling; byte camera rum camino skorsten; eldstad camion lastbil camisa skjorta; linne campana (ring­, kyrk-)klocka campania landsbygd; kampanj campo fält can hund candela stearinljus; tändstift canto sång capace kunnig; skicklig capillos hår capital huvud­ capitano kapten capite huvud cappello hatt capturar fånga car kär; dyr carga last; laddning; uppgift carne kött carro kärra, vagn carta kort (subst.) carton kartong casa hus caso fall cassa låda; kassa casserola kastrull cata varje, var och en catena kedja cautchuc gummi cauda svans; kö causa orsak a causa de på grund av causar förorsaka cavallo häst cave urholkad cec blind ceder ge vika celar dölja, gömma celebrar fira (högtid) celebre berömd celo himmel cena kvällsmåltid cento hundra centro centrum cercar söka certe säker, viss certitude visshet certo förvisso; säkerligen cessar upphöra chance [sh] chans character karaktär charme [sh] tjuskraft, charm chassar [sh] jaga chef [sh] chef chimic kemisk choc [sh] chock; stöt cifra siffra; chiffer cinctura bälte cinere aska cinquanta femtio cinque fem circa cirka circulation trafik circulo cirkel circum (runt) omkring circumstantia omständighet citate stad cive medborgare clar klar; ljus classe klass clauder (claus­) stänga clave nyckel clavo spik cocer koka; baka; laga mat cocina kök coclear sked cognoscentia kunskap cognoscer känna colla klister collapso sammanbrott collar krage; klistra collection samling collider kollidera colliger samla collina kulle collo hals color färg colpo slag combinar kombinera comenciamento början comenciar börja comic komisk commando kommando; order commatrage [dj] skvaller commercio handel commun gemensam communicar meddela como hur; såsom compan i a sällskap; bolag companion kamrat comparar jämföra competer tävla complete fullständig comportar se uppföra sig composite sammansatt comprar köpa comprender förstå, begripa con (tillsammans) med conceder medge concentrar koncentrera concernente angående concluder avsluta; dra slutsats condemnar fördöma condition villkor conducer leda conducta uppförande confessar erkänna, bekänna confidentia förtroende confider anförtro, lita på confortabile bekväm (stol) conforto bekvämlighet confunder förvirra conjectura gissning; connecter förbinda, förknippa conscie (de) medveten (om) conscientia samvete; medvetande consentir samtycka conservar bevara considerar betänka consilio råd; styrelse consister bestå consolar trösta constatar fastställa construer bygga  contar räkna; förtälja contemplar betrakta contente nöjd, glad contento innehåll continer innehålla continuar fortsätta continue ihållande conto räkning; berättelse contra mot /al/ contrario tvärtom contribuer bidra contunder stöta till; blåmärka conveniente passande convenir passa; sammanträda conversation samtal converter omvända convincer övertyga; besegra coperculo lock coperir täcka copia kopia corage [dj] mod coragiose [dj] modig corda rep; sträng corde hjärta corio läder corpore kropp correcte riktig, rätt corriger rätta corte gård; hov cortese hövlig cortina gardin cosa sak costa kust costar kosta costo kostnad costume vana coton bomull crear skapa creatura varelse creder tro crema grädde crescer växa crimine brott crito skrik croc krok cruce kors cruciar korsa crude cruel grym cuje vars; vems culmine kulmen culpa (synda)skuld culpabile skyldig cultello kniv cultivar odla cumulo hög (subst.) cupro koppar cura vård, omsorg curiose nyfiken currente ström currer löpa, springa cursa lopp curso kurs curte kort cute hud curva kurva
dama dam damno skada (subst.) dansa dans dar ge data datum de av, från; om (beträffande); bildar genitiv deber vara tvungen, böra, vara skyldig debile svag debita skuld decader förfalla dece tio decider avgöra; besluta decime tionde decision beslut declarar förklara defender försvara defensa försvar del = de + le  delicate utsökt, fin deman i morgon demanda krav; fråga demandar fråga demolir riva ner dense tät dente tand deo gud depender bero, avhänga depost alltsedan derecte rätt (adj.) derecto rätt (subst.) derider avhåna; skratta åt descender gå nerför describer beskriva description beskrivning desde alltsedan; ända från deserto öken designo teckning; utkast desiro önskan destino öde destruer förstöra detalio detalj determinar bestämma detestar avsky detra bakom devenir bli dext(e)ra höger (subst.) dext(e)re höger (adj.) diabolo djävul dicer säga die dag differente olik differentia skillnad difficile svår difficultate svårighet digito finger digne värdig diminuer minska dimitter avskeda directe direkt direction riktning; styrelse diriger styra; rikta; dirigera disagradabile obehaglig disappunctar besvika disco skiva discoperir upptäcka discoragiar [dj] avskräcka discurso tal, föredrag discuter diskutera disembarassar (se) de frigöra (sig) från disgusto avsmak disordine oordning disparer försvinna dispender spendera; slösa disperger skingra disponer ordna och ställa disputa tvist, dispyt distante avlägsen distantia avstånd distinguer urskilja; utmärka disturbar störa disveloppar utveckla disvestir klä av divertimento nöje divider dela divinar gissa division delning divorcio skilsmässa doler göra ont, smärta dolor smärta (subst.) dolorose smärtsam domestic hus­; hem­ dominica söndag domo hus dono gåva dormir sova dorso rygg drappo tyg droga drog dubita tvivel dulce söt, ljuv dunque alltså duo två dupar lura dupl(ic)e dubbel dur hård durante under (om tid) durar vara (t ex länge) 
e och e … e både … och ebrie berusad ecce Se där! ecclesia kyrka edificio byggnad editar utge educar uppfostra, utbilda effective verksam, verklig in effecto i själva verket effortio ansträngning electric elektrisk elemento (grund)beståndsdel elevar lyfta eliger (elect­) välja embarassar genera emover (emot­) röra emplear använda; anställa empleo användning; anställning energia energi enoio förargelse; leda enoi.ose förarglig enorme enorm, oerhörd entrar inträda; gå in i entrata inträde, entré epocha epok equal lik(a), jämlik equipa lag (av personer) erecte upprätt errar missta sig; irra error misstag; fel es är escappar undkomma ­esime bildar ordningstal espaventar skrämma esque [eske] inleder ja/nej-frågor essayo försök; essä esser att vara esse/ra kommer att vara esse/rea skulle vara esse/va var (imperf av vara) essite varit essugar torka av est öst estate sommar establir upprätta, inrätta estranie underlig estranier utländsk etage [dj] våning(splan) etate ålder eterne evig etiam också, även eveliar väcka evenir hända evento händelse evidente tydlig evitar undvika ex ut, ur exaggerar överdriva examinar undersöka examine examen excambio utbyte  excavar utgräva excellente utmärkt  excepte med undantag av exercer utöva excitar upphetsa excusa ursäkt exemplo exempel exequer utföra exercitar öva exercitio övning exhaurir uttömma exhaustion utmattning exiger kräva exister existera exito utgång exopero strejk expectar (för)vänta sig expedir expediera experientia erfarenhet explicar förklara, utreda exploder explodera expression uttryck exprimer uttrycka extender utsträcka extension utsträckning exterior yttre extinguer (extinct­) utsläcka extra utanför; extra­ extreme ytterst
fabrica fabrik facer göra facie ansikte facile lätt facto faktum faller misslyckas false falsk falta fel, brist fama rykte fame hunger, svält familia familj familiar välbekant farina mjöl fatiga trötthet fatigate trött favor favör; gynnande favorabile gynnsam favorir gynna, favorisera favorite favorit­ (adj.) fede ful felice lycklig felicitate lycka femina kvinna fenestra fönster feno fer stolt ferma lantgård ferm.ero lantbrukare feroce vild ferro järn ferrovia järnväg fide tro fidel trofast, trogen fider anförtro figura figur filia dotter filio son filo tråd fin slut; ändamål a fin de (que) för att final slutlig finder (fiss­) klyva finir sluta firma firma firme fast fissura klyfta; springa fixe fast flamma låga flecha [sh] pil flecter böja flor blomma flottar (ligga och) flyta fluer flyta, flöda fluvio flod focar hem; härd foco eld foder (foss­) gräva folio blad, löv folle galen fonte källa foramine hål, öppning forar borra foras utanför; ut! foreste skog forma form fornir förse forsan kanske fortalessa fästning forte stark fortia styrka fortiar tvinga fortuna tur fossa grop  fracassar slå sönder fractura brott (ngt brutet) franger (fract­) bryta frappar slå fratre broder fraude bedrägeri frequente ofta förekommande fresc frisk, färsk, fräsch fricar gnida, gnugga frigido kyla frir steka, fritera fronte panna; front frontiera gräns fructo frukt fruer ( de ) njuta (av) frumento vete fugir fly fugita flykt fulgure blixt fuligine sot fulmine blixt fumo rök funder (fus­) smälta; gjuta fundo botten, (bak)grund fur tjuv furchetta gaffel furiose rasande fusil gevär futur framtida futuro framtid, futurum
gallo tupp gamba ben (att gå med) gambon skinka ganio vinst gauder (de) glädja sig åt gaudio glädje gelar frysa (till is) gena kind general allmän; general in general i allmänhet genere art, slag; genus generose frikostig geniculo knä genitor förfader, förälder gente folk genuin äkta girar gå runt glacie is glissar glida, halka gloria ära, härlighet glutir svälja ner; sluka gonna kjol governamento regering governar styra grado steg, grad gradual stegvis, gradvis gramma gram gran­ släktskap i andra led granpatre farfar, morfar grande stor grandor storlek, storhet grano korn grasse fet grate tacksam gratia nåd; grace gratias tack gratitude tacksamhet gratuite gratis grave viktig gris grå grossier grov, ofin gruppo grupp guanto vante, handske guarda vakt guastar ödsla bort; förstöra guerra krig guida ledare, guide guidar (väg)leda gumma gummi gusto smak gutta droppe gutture hals (strupe)
ha har il ha det finns haber att ha haber a kommer att ha habeva hade habile skicklig, duktig habite haft habitar bo habito kostym, dräkt hacha [sh] yxa halito andedräkt haltar stanna, stoppa hasardo slump, risk haste hast hastive hastig  herba ört, gräs hereditar ärva heri igår heroe hjälte hesitar tveka hiberno vinter hic här hodie idag homine människa, man honeste hederlig, ärlig honor heder honorabile hedervärd hora timma de bon hora tidigt  horologio klocka, ur horribile förskräcklig  horror förskräcklighet hospital sjukhus hospite värd human mänsklig humano människa humero skuldra humide fuktig humile ödmjuk humor humör; humor humorose humoristisk
ibi där idea idé ideal idealisk, ideell; ideal ignorar inte känna till il det (opers pron) il ha det finns illa hon illas de (om kvinnor) ille han; den (de) där illes de illo den, det illos de (om saker) imagine bild imaginar föreställa sig imaginari inbillad imagination fantasi imbraciar omfamna imitar härma, efterlikna immediate omedelbar immense omätlig; oerhörd immerger neddoppa; dyka immobile orörlig; fastighet immunde smutsig impatiente otålig impedir hindra imperio imperium, välde imponer imponera, ålägga importante viktig importantia vikt; betydelse importar vara viktig; importera impossibile omöjlig impression intryck; tryck imprimer trycka in (­) i, in i in­o­ (motsats) incendio eldsvåda incidente händelse incitar egga, sporra inclination böjelse; lust includer innesluta, innefatta incognite okänd incontro möte incoragiar [dj] uppmuntra indicar utvisa industria industri industrial industriell industriose arbetsam infante barn infantia barndom infectar smitta infectiose smittosam inferior underlägsen inferno helvete infinite oändlig infirmera sjuksköterska inflar uppblåsa influentia inflytande informar upplysa infra nedanför ingagiar [dj] engagera ingeniero ingenjör inhibir hämma inim i co fiende initio början injuria skada innocente oskyldig inquesta förhör; undersökning inquiete orolig inscriber skriva in insecto insekt inseniar undervisa insimul tillsammans insister envisas  installar installera instruction undervisning instrumento verktyg; instrument insula ö intelligente intelligent intender avse, ämna intention avsikt inter mellan, bland interesse intresse interior inre; interiör interne inre, invärtes interprender företa sig interprete tolk interprisa företag interrar begrava interrumper avbryta intertenimento underhållning intestino tarm intoxicar förgifta; berusa intra inom, innanför introducer inleda, införa inundar översvämma inveloppe kuvert invenito inkomst inventar uppfinna invention uppfinning invidia avund invio sändning; försändelse invitar inbjuda io jag ipse själv ir åka, gå ira vrede iste den (det, de) här isto detta
jacer ligga jachetta kavaj, jacka jalne gul jam redan jardin trädgård jectar kasta jelose svartsjuk jelosia svartsjuka jentar äta frukost joco lek, spel joculo leksak joiel juvel jornal tidning jovedi torsdag judicar (be)döma judice domare juncte förenad, med­, tills. junctura fog, föreningspunkt junger förena, sammanfoga  jurar svära (ed) jure lag och rätt juste rätt(vis), riktig justitia rättvisa justo riktigt; just juvene ung juventute ungdom juxta bredvid, intill
kilo­ (prefix) tusen kilogramma kilogram  kilometro kilometer
la henne; där las dem (kvinnl.) labio läpp labor arbete lacerar sönderslita lacrima tår lacte mjölk lamina knivblad; tunn skiva lana ull lancear lansera, framkasta large bred largor bredd lassar låta, lämna latere sida laton mässing latta plåt; plåtburk laude beröm lavar tvätta laxe slapp le best.art.; honom les dem lection lektion lecto säng lectura (före)läsning lege lag leger läsa legier [ledj e r] lätt(sam) legitime laglig legumine grönsak lente långsam levar lyfta, höja levar se stiga upp leve lätt (ej tung); vänster liberal frihetlig, frisinnad liberar befria libere fri libro bok licite tillåten ligamine band ligar binda ligno trä limine tröskel limite gräns linea linje, rad lingua språk; tunga liquide i flytande form liquido vätska lisie jämn, slät litore kust littera, lettera brev littera bokstav livrar leverera lo den, det (objektsform) los dem (om saker) locar placera; hyra loco plats longe lång; länge longitude längd lontan avlägsen lor deras lucta kamp lucto sorg lumine ljus (subst.) luna måne lunedi måndag luxo lyx luxuose lyxig, luxuös
ma = sed men, utan macellero slaktare machina maskin macula fläck magazin tidskrift; varuhus magne storslagen magre mager major större, betydelsefull mal dålig malade sjuk maladia sjukdom malgrado trots (prep.) malitiose ondskefull, elak manco brist, saknad mandar sända manear handskas med mangiar [dj] äta maniera sätt mano hand mantello rock, kappa mantener påstå; hålla i skick mar hav marca märke marcer vissna marchar [sh] gå till fots marin havs­ (adj.) maritage [dj] äktenskap maritar se gifta sig marita maka marito make marmita gryta marted i tisdag martello hammare mascule, masculin manlig materia ämne, materia matino morgon matre moder matur mogen maxime, maximal störst me mig media genomsnitt, medeltal medicamento läkemedel medicina medicin, läkekonst medico läkare medie halv; mitt­ medietate hälft, halva medio medel; mitt; medium melio bättre (adv.) melior bättre (adj.) membro medlem, lem memorar minnas memoria minne menacia hot mense månad mente sinne, själ mention omnämnande mentir ljuga mentita lögn meraviliose underbar mercato marknad merce vara mercuridi onsdag meridie middag merito förtjänst, merit mesme samma, själv mesmo till och med message [dj] budskap mestiero yrke mesura mått; åtgärd mi min (mitt, mina) mie d:o utan subst. efter militar militär mille tusen mina gruva minime, minimal minst minimo minimum ministro minister minor mindre (adj.) minus mindre (adv.) minuta minut minutiose noggrann miscer (mixt­) blanda mitter sätta, ställa, lägga mixtura blandning mobile rörlig; möbel mobiles möbler moda mode modeste blygsam modo sätt molestar antasta, besvära molino kvarn, mölla molle mjuk momento ögonblick moneta pengar monstrar visa montania berg montar bestiga, gå uppför morder bita morir morsura bett morte död mover (mot­) röra sig movimento rörelse multe mycken, många multiplicar mångfaldiga multitude mängd multo mycket munde ren mundo värld murmure mummel muro vägg musca fluga musculo muskel musica musik mute stum mutilar stympa mutual ömsesidig mysteriose mystisk
nam ty narrar berätta nascentia födelse nascer födas naso näsa natal födelse­; jul natar simma nativo infödd natura natur nave skepp navigar färdas till sjöss nebula dimma necar dränka necessari nödvändig necessitate nödvändighet necun ingen negar neka negliger försumma negotio handel; förhandling nemo ingen nervo nerv nette ren, prydlig ni … ni varken … eller nido näste, bo nigre svart nihil ingenting nive snö nivello nivå no nej nobile ädel, nobel nocer skada nocte natt nodo knut (på rep) nomine namn non inte nonne eller hur? nos vi, oss nostre vår (vårt, våra) nota anmärkning; not notar lägga märke till notitia notis nova nyhet novanta nittio nove ny novem nio nube moln nuce nöt nucleo kärna nude naken nulle ingen (inget, inga) numerar numrera numero nummer; antal numerose talrik nunc nu nunquam aldrig nutrir ge näring
o eller o … o antingen … eller obediente lydig obedir lyda objectar motsätta sig objecto föremål; objekt oblido glömska obra arbete, verk obrero arbetare obscur mörk obtener erhålla occasion tillfälle occider döda occupar sysselsätta; uppta occupation sysselsättning occurrer hända octanta åttio octave åttonde octo åtta oculo öga odio hat odor doft offender skymfa offensa skymf offerer erbjuda offerta erbjudande officiero officer officio ämbete; kontor oleo olja olfacer lukta olim en gång, fordom omne all (allt, alla) omnes alla on man (obest. pron.) oncle farbror, morbror opponer motsätta opposite motsatt optime bäst ora nu orange [dj] apelsin, orange ordinari vanlig ordine ordning organisar organisera organo organ; orgel orgolio stolthet origine ursprung osar våga oscitar gäspa osso ben (skelettet) ovo ägg oxygeno syre
pacco, pacchetto paket pace fred, frid paga betalning pagar betala pagina sida pais land paisage [dj] landskap pala spade pallide blek palo påle palpar känna på pan bröd pannello tygstycke; näsduk pantalones byxor papiro papper par par parcar parkera parco park; parkering pardono förlåtelse parente förälder parer tyckas, synas, visa sig parlar tala parola ord parte del particular särskild; just denna partir avresa; avskilja partita avresa; (varu)parti, party partito (pol.) parti parve liten passage [dj] passage; passus; resa passagero [dj] passagerare passaporto pass passar gå förbi; tillbringa passato förfluten tid passo steg patiente tålig; patient patientia tålamod patre fader pauc(o) = poc(o) lite, föga pausa paus pavor fruktan, rädsla peccar synda pecia stycke; pjäs pectine kam pectore bröst pede fot pejo sämre (adv.) pejor sämre (adj.) pelle skinn pena smärta; straff; besvär a pena knappast pender hänga penetrar genomtränga penose smärtsam pensar tänka pensata tanke per genom; av (vid passiv) perder förlora perdita förlust perfecte fullkomlig periculo fara, farlighet periodo period permitter tillåta persona person personal personlig; personal persuader övertala persuasion övertalning pertiner tillhöra pesante tung pesar väga; vara tung peso vikt pessime sämst peter be (anhålla) petra sten phrase fras, sats piccar sticka pictura målning pigre lat pilar stapla; pelare pinger (pict­) måla pira päron pisce fisk pista (tävlings)spår placer behaga, tilltala Place verter! V. g. vänd! placia plats plagia [dj] badstrand plan jämn, plan planar jämna; planera planca bräda; hylla planger klaga plastico plast platte platt, flat platto tallrik; maträtt plen full plorar gråta pluma fjäder plumbo bly plural flertal plure flera plus mera (komparativ) le plus mest (superlativ) in plus dessutom pluver regna pluvia regn pneu (gummi)däck policia polis(kår) policiero polis(man) polir putsa politica politik polo pol pomo äpple poner (posit­) sätta, ställa, lägga ponte bro popular populär; folklig population befolkning populo folk, nation porta dörr portar bära, föra portion (an)del porto hamn posseder äga possession besittning; ägande poss i bile möjlig post efter, bakom posta post postar posta postea efteråt; sedan posterior bakre postmer i die eftermiddag posto plats (äv. anställn.) postponer uppskjuta potentia förmåga; makt poter kunna povre fattig; stackars practica praktik; övning practicar utöva precar bedja prece bön preceder föregå precio pris (på vara) preciose dyrbar  precipitose tvärbrant preferer föredra premer (press­) trycka premio pris (belöning) prender ta preparar förbereda presente närvarande presentia närvaro preservar bevara presidente ordförande pressa press (tidn.); brådska presso hos, nära prestar låna ut facer se prestar låna av preste färdig presto snabbt preter förbi pretexto förevändning prevenir förekomma, förebygga previe föregående, tidigare primavera vår (årstiden) prime första principal huvudsaklig prisa tag; elurtag prision fängelse pro för (äv. fram, i st.f.) probabile sannolik probar försöka producer framställa producto produkt profession yrke profito vinst, förtjänst profunde djup progreder framskrida progresso framsteg prohibir förbjuda promissa löfte promitter lova pronunciar uttala proponer framlägga; föreslå proprie egen proprietate egendom proque varför; därför att protection skydd protective skyddande proteger skydda protesto protest prova bevis provar bevisa proverbio ordspråk provider förse provocar framkalla; provocera proxime nära (adj.) prudente förståndig; försiktig public offentlig puera flicka puero pojke pugno knytnäve pulsar stöta; pulsera pulvere damm; puder; pulver pumpa pump puncta (vass) spets puncto punkt; poäng punger att sticka punir straffa pupa docka pur ren (adj.) puteo brunn putrer ruttna
quaderno häfte quadrate fyrkantig quadrato kvadrat quadro ram qual hurdan; vad för slags le qual (es) vilken, (vilka) qualcosa någonting qualcunque hurdan än qualitate egenskap quando när quandocunque närsomhelst quante hur mycket, hur många quantitate mängd quanto hur mycket quaranta fyrtio quarte fjärde quasi nästan; som om que att; vad; som; vilken …? quecunque vadsomhelst querela bråk; gräl question fråga qui vem; som (ss.subj. om levande varelser) quiete lugn quinte femte quitar lämna, överge quotidian varjedags­; daglig quotisation (medlems)avgift
rabie raseri racia ras radice rot radio radio; stråle; radie rango rad; rang rapide snabb rar sällsynt rasar se raka sig rata mått(stock); beräkning ration förnuft haber ration ha rätt rationar resonera re om, angående recente nylig reciper recognition igenkännande recognoscer känna igen recompensa belöning recordar notera; minnas recte rak, rät rectificar räta ut refusa vägran regal kunglig regalar bjuda på regalo ”verklig fest” rege kung reger styra, regera regina drottning registrar förteckna; inspela regno rike regratiar tacka regrettar beklaga reguardo blick regula regel regular regelbunden relation förhållande relative förbindande remaner förbli remar ro (med åror) remarca anmärkning remarcar lägga märke till remedio botemedel rememorar se erinra sig remover flytta (undan) render göra (till); återge renta privat förmögenhet renunciar avstå repasto måltid reper krypa, kräla repeter upprepa, repetera reporto rapport reposo vila representar representera reprimendar förebrå republica republik resider bo resorto (resår)fjäder respecto hänsyn, respekt respectuose respektfull responder svara responsa svar responsabile ansvarig restar återstå, stanna restaurante restaurang resto återstod  resultar resultera resultato resultat retardo försening rete nät retener behålla retorno återvändande; retur retro tillbaka ric rik ricchessa rikedom rider skratta rigide stel risco risk riso skratt riviera flod, å rivo bäck roba klänning robar råna, stjäla rocca klippa rolar rulla ronde rund rosa ros rota hjul rubie röd rude rå, ohyfsad ruina ruin ruito buller, oväsen rumper bryta ruptura (av)brott
sabbato lördag sablo sand sacco säck sacrificar offra sage [dj] vis saison årstid sal salt sala sal salon salong salto hopp, språng salute hälsning; ”hej” salvage [dj] vild salvar rädda salvo utom san frisk sancte helig sanguine blod sanitate hälsa, sundhet saper veta sapon tvål sapor smak sasir gripa satisfacer tillfredsställa satisfaction tillfredsställelse satisfactori tillfredsställande scala trappa scalia skal, fjäll scarpa sko scena scen scientia vetenskap scientific vetenskaplig scientista vetenskapsman schola skola scopa sopborste scopo syfte, mål scriber skriva scriptorio skrivbord scriptura skrift scuto sköld se sig secale råg secar (sect-­) skära secrete hemlig secreto hemlighet seculo århundrade secunda sekund secunde andra secundo enligt secur säker sed men, utan sede sittplats seder sitta sedia stol seliger (select­) utvälja semblar synas, tyckas semi­ (prefix) halv semine frö, säd sempre alltid senior herre, herr seniora fru senioretta fröken sensate förnuftig sensibile känslig senso sinne; mening; omdöme sentiero stig sentimento känsla sentir känna separar skilja (åt) septanta sjuttio septe sju septime sjunde sequente följande sequer följa sera = essera kommer att vara serea = esserea skulle vara seriose allvarlig serra såg serramento låsning serrar såga; låsa serratura lås serrer i a sågverk servicio tjänst, service servir tjäna session sammanträde seta silke, siden sete törst sever sträng sex sex (6) sexanta sextio sexo kön sexte sjätte si om, ifall; ja sia … sia vara sig … eller sibilo vissling; väsning sic torr siccar torka signar underteckna significantia betydelse significar betyda signo tecken silente tyst silentio tystnad silva skog simia apa simile lik, liknande simple enkel simular låtsas sin utan (prep.) si­nominate så kallad sincer uppriktig singular en enda; unik; ental situla hink skeleto skelett societate sällskap; samhälle socio partner sojorno vistelse sol ensam; sol solemne högtidlig soler bruka; ha för vana solide fast, solid solitude ensamhet solo endast solution lösning somno sömn somnolente sömnig sonar ljuda, låta; spela på sonio dröm sono ljud soror syster sorta sort, slag sorte öde sortir gå ut sovente ofta sparniar spara spatio rymd; utrymme specie art (botan.); krydda spectaculo skådespel spectar titta på  speculo spegel spero (för)hopp(ning) spina ryggrad; tagg spinula knappnål spirar andas spirito ande spisse tjock sportive sportlig; sport­  stagno damm (stillastående vatten) stampar stämpla stanno tenn star stå stato tillstånd; stat statura kroppsbyggnad stella stjärna stilo stil stilo (de graphite) blyertspenna stomacho mage, magsäck stoppar stoppa strata gata strato skikt strepito oväsen, buller stricte trång; sträng studer, studiar studera studio studium; studio stupide dum su hans, hennes; sin, sitt, sina sub under subite plötslig subito plötsligt subjecto ämne; undersåte; subjekt sublevar lyfta, ta upp submitter underställa succeder lyckas successo framgång succo saft succussa skakning succuter skaka sucro socker sud söder, syd sue hans, hennes etc. utan subst. suer (sut-­) sy sufficer räcka till sufflo viskning; vindfläkt suffocar kväva(s) suffrer lida suger suga suggestion förslag super över superar komma över superficie yta superior överlägsen supponer förmoda supportar understödja; försörja supposition antagande supprimer undertrycka supra ovan(för), över supreme överst, högst surde döv, dov surprender överraska surprisa överraskning; förvåning surrider le surriso leende suspiro suck sustener understödja, underhålla susurro surr, viskning syn­, sym­ (prefix) med, sam-­
tabaco tobak tabula bord; bräda; (svart) tavla tacer tiga tal sådan taliar skära till talon häl, klack; talong tamen likväl tante så mycket, så många tanto så mycket quanto tanto ju … desto tapete matta tapete de papiro tapet tardar dröja tarde sen tardive långsam, senfärdig tasca ficka; väska taxa skatt; taxa te dig tecto tak tela tyg, väv tempesta oväder tempore tid; väder tenace ihärdig tender sträcka ut; tendera tener hålla tenere öm, späd tentar fresta tentativa försök tenue tunn terra jord terreno mark, terräng terrer förskräcka terr i bile förskräcklig terror skräck tertie tredje teste vittne testimonio vittnesmål texer väva texito vävnad texto text the te timbro frimärke timer frukta; vara rädd timide rädd timor rädsla tinta bläck tirar dra; skjuta titulo titel tocco beröring tolerar tåla, tolerera tonar åska tonder (tons­) klippa tonitro åska tonna ton (1000 kg) tono ton (musik) tornar vända; svarva torno tur; vändning; svarv torquer vrida torta tårta, bakelse /haber/ torto /ha/ fel tosto snart total hel­; summa tote all, hel totev i a i alla fall; likväl toto allt tour (rund)tur toxico gift trabe bjälke tracia spår tractar behandla traducer översätta traher (tract­) dra trainar träna; släpa traino tåg trair förråda trans tvärs över; på andra sidan transmitter översända transmission överföring transparente gennomskinlig transversar gå tvärsöver a transverso de tvärs igenom trappa fälla travalio arbete tremer darra trenta trettio tres tre triste ledsen; ledsam tritico vete troppe alltför (många + subst.) troppo alltför trovar finna tu du; din (ditt, dina) tubo rör tubere knöl tue din etc. (utan subst. efter) tumba grav tumer svullna tunc turba folkmassa turre torn tusse hosta (subst.) tussir hosta
ubi var (någonstans); där som ubicunque varsomhelst ubique överallt ulle någon (något, några) ulterior ytterligare ultime sist ultra bortom umbra skugga (subst.) un en, ett unda våg, bölja uniforme ensartad; uniform union förening unir förena unitate enighet universitate universitet unquam någonsin urgente brådskande uso användning usque tills usual vanlig, bruklig utensile verktyg utile nyttig utilisar utnyttja uva druva
va går; +inf.: ämnar, skall inom kort vacantia/s/ semester vacca ko vacue tom vader gå, åka vagar vandra omkring valer vara värd valide giltig; kry valle dal valor värde valvula ventil; (hjärt)klaff van fåfäng vapor ånga varie varierande, olika varietate omväxling; olikhet vaso kärl; vas vaste vidsträckt vegetal grönsak; växt­ vehiculo fordon vela segel velo slöja; gomsegel velocitate hastighet vena blodåder, ven vender sälja vendita försäljning veneno gift vengiar [dj] hämna(s) venir komma vento vind ventre buk ver sann verde grön verdura grönska; grönsaker vergonia skam verificar verifiera verisimile sannolik veritate sanning verme mask (zool.) verso (i riktning) mot; vers verter (vers­) vända vespere kväll vestimentos kläder vestir (se) klä sig vetere gammal vetule gammal vexar förarga via väg; via viage [dj] resa (subst.) viagiar [dj] resa vice gång; i stället för vicino granne victima offer victoria seger vider (vis­) se vidua änka vigilar vaka, vakta vil billig, värdelös; usel village [dj] by vincer (vict-­) segra vino vin vinti tjugo violente våldsam virga spö, käpp  virtute dygd visar sikta visita besök vista anblick; syn viste que med hänsyn till att vita liv vite skruv vitro glas vive levande viver leva vocal röst-­; vokal vocation kallelse, yrke voce röst volar flyga volante ratt voler vilja volo flygning, flykt voluntate vilja (subst.) volver rulla vos Ni, Er, ni, er vostre Er, er (poss. pron.) voto röst (i val) vulgar vulgär vulnere sår
west väst, väster zelo nit, iver zelose nitisk, ivrig zero noll(a)
2024 - placard

Incontro nordic – Nordiskt möte

I år kommer de nordiska ländernas interlingua-organisationer att gemensamt organisera ett interlingua-möte i Sigtuna, på Sigtuna folkhögskola. Dessa Incontro nordic hålls varannat år, på jämna år, sedan 1988.

Vi kommer att samtala på interlingua och skandinaviska (och kanske andra språk), ha presentationer och föreläsningar om olika ämnen, glädjas åt underhållning, en utflykt till Stockholm och mycket annat roligt under det fem dagar långa mötet.

Alla som redan kan eller vill lära sig interlingua är välkomna, både från de nordiska länderna och resten av världen.

Här nedan följer en liten sammanställning av preliminär information. Mer information kommer snart.

 • Plats: Sigtuna folkhögskola
 • Pris: 3000 SEK. Inkluderar 4 övernattningar på folkhögskolan, mat och mötesdeltagande. Priset har blivit reducerat tack vare stöd från Stiftelsen för Interlingua.
 • Datum: 13-17 augusti 2024.
 • Anmälan: Klicka här för att anmäla dig till mötet. Formuläret kan även fyllas i och skickas längst ner på denna sida.

Du kan också printa ut anmälningsblanketten, som finns i PDF-form, fylla i den och sända den med post, om du föredrar det. Kom ihåg att betala för ditt deltagande, efter att du har anmält dig.

Vid frågor, mejla oss på info@interlingua.nu

 

Incontro nordic – Nordisk træf

I år står de nordiske landes interlingua-organisationer sammen for et interlingua-træf i Sigtuna ved Stockholm, på Sigtuna Folkhögskola. Disse incontros nordic holdes hvert andet år, i lige årstal, siden 1988.

Vi kommer til at tale sammen på interlingua og skandinavisk (og måske andre sprog), høre præsentationer og forelæsninger om forskellige emner, glædes ved underholdning, en udflugt til Stockholm og meget andet morsomt under det fem dage lange træf.

Alle, der allerede kan eller vil lære sig interlingua, er velkomne, både fra de nordiske lande og resten af verden.

Nedenfor følger en lille sammenstilling af foreløbige oplysninger. Flere oplysninger kommer snart.

 • Sted: Sigtuna Folkhögskola
 • Pris: 3.000 SEK. Indbefatter 4 overnatninger på folkehøjskolen, mad og deltagelse i træffet. Prisen er bragt ned gennem støtte fra Stiftelsen för Interlingua.
 • Datoer: 13.-17. august 2024.
 • Tilmelding: Klik her for at melde sig til træffet. 

Skemaet kan også udfyldes og sendes nederst på denne side, og det er muligt at hente det som PDF-fil, udfylde det og sende det med posten, hvis du foretrækker det. Husk at betale for din deltagelse, når du har meldt dig til.

For spørgsmål, send os en e-mail på info@interlingua.nu

Incontro nordic

Iste anno, le organisationes de interlingua del paises nordic insimul organisara un Incontro nordic in Sigtuna, al Sigtuna folkhögskola, le universitate del populo de Sigtuna. Iste incontros eveni cata duo annos, in annos par, desde 1988.

Nos conversara in interlingua e le linguas scandinavic (e forsan altere linguas), habera presentationes e discursos super diverse themas, nos gaudera de intertenimento, un excursion a Stockholm e multe altere cosas divertente durante le incontro de cinque dies.

Omnes qui jam cognosce o vole apprender interlingua es benvenite, del paises nordic e de tote le mundo.

Infra seque un breve summario del information preliminari. Plus de information sequera tosto.

 • Loco: Sigtuna folkhögskola
 • Precio: 3000 SEK. Isto include 4 pernoctationes a Sigtuna folkhögskola, mangiar e participation in le incontro. Le precio ha essite reducite gratias a supporto ab le Fundation pro Interlingua.
 • Datos: 13-17 de augusto 2024
 • Inscription: Clicca hic pro inscriber te al incontro. Le scheda pote anque esser plenate e inviate in basso de iste pagina.

Tu pote anque imprimer le scheda de inscription, que existe in forma PDF, plenar lo e pois inviar lo per posta, si tu prefere. Memora pagar pro tu participation, quando tu te ha inscribite.

Ecce le articulo super Sigtuna in Wikipedia in interlingua:

https://ia.wikipedia.org/wiki/Sigtuna

Mappa de Sigtuna: (Illos existe in plure linguas in https://www.destinationsigtuna.se/sv/se-gora/stadskartor-sigtuna-stad/)

Si tu ha questiones, contacta nos a info@interlingua.nu