Ordbildning - Construction de parolas

I. Prefix (förstavelser) 

ab­ från, bort­ ( abs­ framför c och t , framför v) : ab-rupte tvärt (avbruten); abs-tinentia
 
avhållsamhet; a-verter bortvända. 

ad­ till, vid: ad-vocato tillkallad. Ad­ assimileras oftast totalt till följ. konsonant, som alltså fördubblas:
  at-traher tilldraga, al-luder anspela. 

con­ 1. med, samman: con-spiration sammansvärjning; före b och p com­: com-poner sammanställa;
 före l col­: col-laborar; före r cor­ : cor-recte helt rätt; före h och vokal co­ , särskilt delaktighet,
 kamratskap: co-hereditario medarvinge, co-idealista meningsfrände. 2. förstärkande: cor-roder fräta
 sönder, rosta. 

de­ av, från, ned: de-struer förstöra, nedbryta 

dis­ 1. motsats: dis-harmonic missljudande 2. isär: dis-tribuer sprida, utdela. 

ex­ ut /ur/: ex-porto utförsel; före tonande konsonant : e-migrar utvandra; före f ef­ : ef-flue-ntia
 
utflöde. 

extra­ utanför: extra-terr-estre utomjordisk. 

extro­ utåt: extro-vertite utåtvänd. 

in­ 1. motsats: in-official utanför ämbetet, in-san sjuklig. 2. i, in i: in.vader invadera. 

inter­ mellan: inter-stellar mellan stjärnorna. 

intra­ inuti, inom: intra-cellul-ar. 

intro­ in i, inåt: intro-duction inledning. 

mis­
fel: mis-usar missbruka. 

per­ genom, fullständigt: per-forar genomborra. 

post­ efter: post-ludio efterspel. 

pre­ före: pre-historic förhistorisk.
 
pro­ fram: pro-ducer frambringa. 

re­ åter: re-flecter återkasta. 

retro­ tillbaka: retro-gradar dra sig tillbaka. 

sub­ under: sub-marin underhavs­. 

super­ över: super-natur-al övernaturlig. 

 

II. Suffix (efterstavelser) 

1. Avledning från ordstammen. 
­abile ( ­ i bile vid verb på ­ir, ­er) 1. som kan …­s: formabile formbar, audibile hörbar. 2. som är värd
  att …­s: honorabile hedervärd. 

­ada 1. fortgående verksamhet: cavalcada ridande. 2. produkt: limonada fruktläskedryck. 3. serie, rad:
  colonnada pelargång. 

­age 1. samling: foliage bladverk (folio blad). 2. handling: ancorage ankring(s/avgift). 

­al allmän adjektivändelse: central, natural ; efter ord på ­l användes varianten ­ar : regular, popular

­alia skräp, oordnad samling: ferro järn, ferralia järnskrot, papiralia pappersavfall. 

­ano, ­iano 1. anhängare till: lutherano , 2. invånare: italiano.
 
­ar direkt verbbildning: telephonar, armar

­ari hörande till: legendari, revolutionari.
 

­ario 1. efter egenskap eller ämbete benämnd person: bibliothecario, secretario. 2. samling: herbario
 
växtsamling, vocabulario ordbok; grekisk synonym ­ theca : cartotheca, discotheca.
 
­astr/o,­a 1. ringaktning: poetastro versklåpare, medicastro kvacksalvare. 2. styv(son etc.): filio, filiastro. 

­ata mängd: bucca mun, buccata (en) munfull. 

­ato stånd, ämbete: consulato, celibato, professorato. 

­eria affärslokal och ­rörelse: barberia raksalong, lacteria mejeri, äv. karaktärsdrag, ­yttringar, diaboleria
 
fanstyg. 

­ero en som arbetar med, särskilt yrkesmässigt: instrumentero instrumentmakare, vitrero glasmästare. 

­esc likhet: gigante jätte, gigantesc jättestor. 

­ese invånare i: chinese

­essa 1. tillstånd, pregnant egenskap: politessa hövlighet, tristessa tråkighet. 2. femininbildning:
  baronessa, contessa, tigressa.
 
­ett­ diminutiv: opera-operetta, clarino-clarinetto, disco-dischetto, belle vacker, bellette näpen, täck. 

­ia 1. tillstånd, förhållande: felice-felicia lycka. 2. med presens particip, egenskap: tolerantia, differentia,
  existentia. 

­ia betydelse som föregående, men mest i tekniska sammansättningar i förening med grekiska ordstammar,
 (vetenskaper    och sjukdomar): geologia, anatomia, epilepsia, diphteria, pneumonia ; jurisdiktion:
  abbate-abbatia,  monarcha-monarchia.
 
­ic som är sådan: phantastic, electric, plastic (mest på grekiska ord, sv. ­isk). 

­ide tim-ide blyg, räddhågad. 

­iera behållare, plats för: sucro socker, sucriera sockerskål. 

­iero träd, bärande eller producerande: am a ndola mandel, amandoliero mandelträd. 

­ificar göra till: rect-ificar räta, rätta.

­il adj.: viril manlig. 

­in härledande sig från: femina kvinna, feminin kvinnlig, crystallin av kristall. 

­isar göra till: modernisar, pulverisar; äv. tekniskt hehandla: galvanisar, electrisar.

­ismo riktning, tendens: nationalismo, socialismo. 

­ista 1. anhängare av en ­ism: socialista. 2. utövare av något konstnärligt, tekniskt: pianista, machinista.
  Även adjektivisk användning (sv. ­istisk): tendentias inflationista inflationistiska tendenser. 

­itate 1. egenskap, ­itet: nationalitate, regularitate, qualitate, inflammabilitate, formalitate. 2. synonym:
 -itude: certe säker, certitude säkerhet, latitude, longitude. 

­mento handling, vanl. av kortare varaktighet samt resultatet därav: experimento, fundamento, lanceamento.

­nde/o som skall, bör …s: examinando 

­or tillstånd: rigor stelhet. 

­ose rik på: musculose, voluminose. 2. Avledning från perfekt particip. 

­ion handlingen eller resultatet av att …­a: organisation, ventilation, construction, innovation.

­ive så verkande, som kan: decorative, definitive, explosive, productive, tentative. 

­or den/det som …­r: administrator, curator, auditor, separator, transformator. 

­ori hörande till en handling eller dess utövare: obligatori obligatorisk, transitori övergångs­. 

­orio plats där man …­r, eller människorna där: laboratorio, sanatorio, auditorio. 

­ura resultat, konkretiserad handling: signatura, sculptura, scriptura

2024 - placard

Incontro nordic – Nordiskt möte

I år kommer de nordiska ländernas interlingua-organisationer att gemensamt organisera ett interlingua-möte i Sigtuna, på Sigtuna folkhögskola. Dessa Incontro nordic hålls varannat år, på jämna år, sedan 1988.

Vi kommer att samtala på interlingua och skandinaviska (och kanske andra språk), ha presentationer och föreläsningar om olika ämnen, glädjas åt underhållning, en utflykt till Stockholm och mycket annat roligt under det fem dagar långa mötet.

Alla som redan kan eller vill lära sig interlingua är välkomna, både från de nordiska länderna och resten av världen.

Här nedan följer en liten sammanställning av preliminär information. Mer information kommer snart.

 • Plats: Sigtuna folkhögskola
 • Pris: 3000 SEK. Inkluderar 4 övernattningar på folkhögskolan, mat och mötesdeltagande. Priset har blivit reducerat tack vare stöd från Stiftelsen för Interlingua.
 • Datum: 13-17 augusti 2024.
 • Anmälan: Klicka här för att anmäla dig till mötet. Formuläret kan även fyllas i och skickas längst ner på denna sida.

Du kan också printa ut anmälningsblanketten, som finns i PDF-form, fylla i den och sända den med post, om du föredrar det. Kom ihåg att betala för ditt deltagande, efter att du har anmält dig.

Vid frågor, mejla oss på info@interlingua.nu

 

Incontro nordic – Nordisk træf

I år står de nordiske landes interlingua-organisationer sammen for et interlingua-træf i Sigtuna ved Stockholm, på Sigtuna Folkhögskola. Disse incontros nordic holdes hvert andet år, i lige årstal, siden 1988.

Vi kommer til at tale sammen på interlingua og skandinavisk (og måske andre sprog), høre præsentationer og forelæsninger om forskellige emner, glædes ved underholdning, en udflugt til Stockholm og meget andet morsomt under det fem dage lange træf.

Alle, der allerede kan eller vil lære sig interlingua, er velkomne, både fra de nordiske lande og resten af verden.

Nedenfor følger en lille sammenstilling af foreløbige oplysninger. Flere oplysninger kommer snart.

 • Sted: Sigtuna Folkhögskola
 • Pris: 3.000 SEK. Indbefatter 4 overnatninger på folkehøjskolen, mad og deltagelse i træffet. Prisen er bragt ned gennem støtte fra Stiftelsen för Interlingua.
 • Datoer: 13.-17. august 2024.
 • Tilmelding: Klik her for at melde sig til træffet. 

Skemaet kan også udfyldes og sendes nederst på denne side, og det er muligt at hente det som PDF-fil, udfylde det og sende det med posten, hvis du foretrækker det. Husk at betale for din deltagelse, når du har meldt dig til.

For spørgsmål, send os en e-mail på info@interlingua.nu

Incontro nordic

Iste anno, le organisationes de interlingua del paises nordic insimul organisara un Incontro nordic in Sigtuna, al Sigtuna folkhögskola, le universitate del populo de Sigtuna. Iste incontros eveni cata duo annos, in annos par, desde 1988.

Nos conversara in interlingua e le linguas scandinavic (e forsan altere linguas), habera presentationes e discursos super diverse themas, nos gaudera de intertenimento, un excursion a Stockholm e multe altere cosas divertente durante le incontro de cinque dies.

Omnes qui jam cognosce o vole apprender interlingua es benvenite, del paises nordic e de tote le mundo.

Infra seque un breve summario del information preliminari. Plus de information sequera tosto.

 • Loco: Sigtuna folkhögskola
 • Precio: 3000 SEK. Isto include 4 pernoctationes a Sigtuna folkhögskola, mangiar e participation in le incontro. Le precio ha essite reducite gratias a supporto ab le Fundation pro Interlingua.
 • Datos: 13-17 de augusto 2024
 • Inscription: Clicca hic pro inscriber te al incontro. Le scheda pote anque esser plenate e inviate in basso de iste pagina.

Tu pote anque imprimer le scheda de inscription, que existe in forma PDF, plenar lo e pois inviar lo per posta, si tu prefere. Memora pagar pro tu participation, quando tu te ha inscribite.

Ecce le articulo super Sigtuna in Wikipedia in interlingua:

https://ia.wikipedia.org/wiki/Sigtuna

Mappa de Sigtuna: (Illos existe in plure linguas in https://www.destinationsigtuna.se/sv/se-gora/stadskartor-sigtuna-stad/)

Si tu ha questiones, contacta nos a info@interlingua.nu