Stadgar för Svenska Sällskapet för Interlingua

antagna vid årsmötet 2000

§ 1. Syfte
Svenska Sällskapet för Interlingua (Societate Svedese pro Interlingua) har till ändamål 
– att sprida kännedom om det internationella språket Interlingua och dess värde för detinternationella samarbetet
– att för dessa syften samarbeta med andra motsvarande nationella organisationer och med det gemensamma
samarbetsorganet Union Mundial pro Interlingua
– att ordna kurser i interlingua
– att underlätta interlinguastudier genom att ge ut eller stödja utgivande av läro- och ordböcker
– att stå till tjänst med information om interlingua

§ 2. Medlemskap
Var och en som förklarar sig stödja Sällskapets syfte kan bli medlem genom att betala medlemsavgift. Årsmötet fastställer årsavgiftens storlek för olika kategorier t.ex. helbetalande och familje- medlemmar utan egen tidningsprenumeration. Medlem som på ett eller annat sätt skadar sällskapets syfte kan uteslutas genom beslut av styrelse.

§ 3. Styrelse och förvaltning
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsen fördelar själv arbetet mellan sina ledamöter. Styrelsen väljs för två år av årsmötet. Mindre frågor såsom utformning av informationsmaterial i föreningens namn eller mindre utgifter kan beslutas av ordförande, sekreteraren och kassören gemensamt.

§ 4. Revision
Revision av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper verkställes genom två revisorer, valda av årsmötet. Räkenskaperna följer kalenderåret. Den sista februari skall räkenskaperna vara avslutade och revisionen skall vara avslutad senast den sista april.

§ 5. Möten
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte. Kallelsen skall tillställas samtliga medlemmar minst 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet behandlas följande frågor:
a. styrelsens och revisorernas berättelser
b. ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
c. antagande av verksamhetsplan för året
d. val av styrelse och revisorer om detta är aktuellt (se §3)
e. övriga frågor.

Extra årsmöte hålles antingen på kallelse av styrelsen eller på begäran av revisorerna eller om 1/4 av medlemmarna så begär.

§ 6. Allmänna bestämmelser.
Vid omröstning har varje medlem en röst. Beslut fattas genom enkel majoritet, utom vad gäller stadgeändring eller sällskapets upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  Omröstning i personval skall vara sluten då det finns mer än en kandidat per plats att välja till. Vid lika röstetal i sådan omröstning avgör lotten.

För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut på årsmöte med minst 2/3 majoritet. För sällskapets upplösning fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande  årsmöten, varav en skall ske på ordinarie årsmöte. I sådant fall beslutas vid den sista omröstningen över disposition av sällskapets tillgångar. Sällskapets tillgångar får inte
fördelas bland medlemmarna.

2024 - placard

Incontro nordic – Nordiskt möte

I år kommer de nordiska ländernas interlingua-organisationer att gemensamt organisera ett interlingua-möte i Sigtuna, på Sigtuna folkhögskola. Dessa Incontro nordic hålls varannat år, på jämna år, sedan 1988.

Vi kommer att samtala på interlingua och skandinaviska (och kanske andra språk), ha presentationer och föreläsningar om olika ämnen, glädjas åt underhållning, en utflykt till Stockholm och mycket annat roligt under det fem dagar långa mötet.

Alla som redan kan eller vill lära sig interlingua är välkomna, både från de nordiska länderna och resten av världen.

Här nedan följer en liten sammanställning av preliminär information. Mer information kommer snart.

 • Plats: Sigtuna folkhögskola
 • Pris: 3000 SEK. Inkluderar 4 övernattningar på folkhögskolan, mat och mötesdeltagande. Priset har blivit reducerat tack vare stöd från Stiftelsen för Interlingua.
 • Datum: 13-17 augusti 2024.
 • Anmälan: Klicka här för att anmäla dig till mötet. Formuläret kan även fyllas i och skickas längst ner på denna sida.

Du kan också printa ut anmälningsblanketten, som finns i PDF-form, fylla i den och sända den med post, om du föredrar det. Kom ihåg att betala för ditt deltagande, efter att du har anmält dig.

 

Incontro nordic – Nordisk træf

I år står de nordiske landes interlingua-organisationer sammen for et interlingua-træf i Sigtuna ved Stockholm, på Sigtuna Folkhögskola. Disse incontros nordic holdes hvert andet år, i lige årstal, siden 1988.

Vi kommer til at tale sammen på interlingua og skandinavisk (og måske andre sprog), høre præsentationer og forelæsninger om forskellige emner, glædes ved underholdning, en udflugt til Stockholm og meget andet morsomt under det fem dage lange træf.

Alle, der allerede kan eller vil lære sig interlingua, er velkomne, både fra de nordiske lande og resten af verden.

Nedenfor følger en lille sammenstilling af foreløbige oplysninger. Flere oplysninger kommer snart.

 • Sted: Sigtuna Folkhögskola
 • Pris: 3.000 SEK. Indbefatter 4 overnatninger på folkehøjskolen, mad og deltagelse i træffet. Prisen er bragt ned gennem støtte fra Stiftelsen för Interlingua.
 • Datoer: 13.-17. august 2024.
 • Tilmelding: Klik her for at melde sig til træffet. 

Skemaet kan også udfyldes og sendes nederst på denne side, og det er muligt at hente det som PDF-fil, udfylde det og sende det med posten, hvis du foretrækker det. Husk at betale for din deltagelse, når du har meldt dig til.

Incontro nordic

Iste anno, le organisationes de interlingua del paises nordic insimul organisara un Incontro nordic in Sigtuna, al Sigtuna folkhögskola, le universitate del populo de Sigtuna. Iste incontros eveni cata duo annos, in annos par, desde 1988.

Nos conversara in interlingua e le linguas scandinavic (e forsan altere linguas), habera presentationes e discursos super diverse themas, nos gaudera de intertenimento, un excursion a Stockholm e multe altere cosas divertente durante le incontro de cinque dies.

Omnes qui jam cognosce o vole apprender interlingua es benvenite, del paises nordic e de tote le mundo.

Infra seque un breve summario del information preliminari. Plus de information sequera tosto.

 • Loco: Sigtuna folkhögskola
 • Precio: 3000 SEK. Isto include 4 pernoctationes a Sigtuna folkhögskola, mangiar e participation in le incontro. Le precio ha essite reducite gratias a supporto ab le Fundation pro Interlingua.
 • Datos: 13-17 de augusto 2024
 • Inscription: Clicca hic pro inscriber te al incontro. Le scheda pote anque esser plenate e inviate in basso de iste pagina.

Tu pote anque imprimer le scheda de inscription, que existe in forma PDF, plenar lo e pois inviar lo per posta, si tu prefere. Memora pagar pro tu participation, quando tu te ha inscribite.

Ecce le articulo super Sigtuna in Wikipedia in interlingua:

https://ia.wikipedia.org/wiki/Sigtuna

Mappa de Sigtuna: (Illos existe in plure linguas in https://www.destinationsigtuna.se/sv/se-gora/stadskartor-sigtuna-stad/)